Chứng chỉ của chuyên gia

 • Quản Trị Doanh nghiệp Nâng cao: Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức - CHLB Đức
 • Thạc sỹ QTKD - Đại học Columbia Southern - Hoa Kỳ
 • Chuyên gia BSC/OKRs/KPIs của TOPPION)
 • Cử nhân Tiếng Anh thương mại: Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM
 • Content Marketing-SAGE Brand and Communications Academy
 • Certified Coaching and Mentoring Program - ITDWorld (Peter Chee)

Các lĩnh vực ông đào tạo và tư vấn

 • Đào tạo BSC/OKRs/KPIs

 • Đào tạo tư duy, kỹ năng mềm

 • Đào tạo tư duy, kỹ năng cho LĐ/QL, Đội ngũ Bán hàng, CSKH

 • Đào tạo DISC cho Nhân sự, Lãnh đạo, Bán hàng

 • Tư vấn Từ điển Năng lực/Khung Năng lực

 • Tư vấn Lộ trình đào tạo

<>

Chứng chỉ của chuyên gia

 • Thạc sỹ khoa học tự nhiên – Quản trị du lịch – The University of Nottingham, UK
 • Chuyên gia BSC/OKRs/KPIs của TOPPION
 • Hội viên của Liên Đoàn Khai Vấn Quốc Tế (ICF)
 • Chuyên gia liên kết khai vấn của Liên Đoàn Khai Vấn Quốc Tế (ACC - ICF)
 • Chứng nhận Executive Coach của Tập Đoàn Lee Hecht Harison
 • Chuyên gia Tư vấn và đào tạo của Tổ chức LHH Vietnam & ITD Word.

Các lĩnh vực bà đào tạo và tư vấn

 • Tư vấn BSC/OKRs/KPIs

 • Chuyên viên Khai vấn: Executive Coach / Leadership Coach / Career Coach & Personal Mastery Coach

 • Chuyên gia đào tạo về kỹ năng lãnh đạo

 • Xây dựng tầm nhìn và triển khai chiến lược quản trị nguồn nhân lực, thu hút nhân tài,đánh giá và phát triển đội ngũ kế thừa / tiềm năng

 • Xây dựng hệ thống lương / thưởng và tất cả các chính sách, quy trình liên quan đến vấn đề Nhân sự

<>

Một số dự án tiêu biểu

Thông tin liên hệ khóa học